Trang 1263, kết quả từ 12621 tới 12630 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Khuông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Khuông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Hán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Xuân Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Lương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thục, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Xuân Hoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Hoá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Dương Văn Uỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Uỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phan Văn Thiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Thiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đào Xuân Nhật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Nhật, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Duy Tố

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Duy Tố, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...125812591260126112621263126412651266...74341