Trang 1352, kết quả từ 13511 tới 13520 trong số 743413 kết quả

  1. Liệt sĩ Phạm Văn Lỡi

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Phạm Văn Lỡi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
  2. Liệt sĩ Hồ Lôi

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Hồ Lôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
  3. Liệt sĩ Hà Quang Lập

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Hà Quang Lập, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
  4. Liệt sĩ Nguyễn Thu Hà

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Nguyễn Thu Hà, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
  5. Liệt sĩ Hồ La Hời

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Hồ La Hời, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
  6. Liệt sĩ Đồng chí: Đỗng

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Đồng chí: Đỗng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
  7. Liệt sĩ Trần Văn Hoa

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Trần Văn Hoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
  8. Liệt sĩ Hoàng Văn Minh

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Hoàng Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
  9. Liệt sĩ Dương Mạnh San

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Dương Mạnh San, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
  10. Liệt sĩ Chu Văn Thược

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Chu Văn Thược, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

1...134713481349135013511352135313541355...74341