Trang 1349, kết quả từ 13481 tới 13490 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Cát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Cát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 17/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Toản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Toản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 19/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 9/9/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phan Yêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Yêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 26/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Luân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Luân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 4/2/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phan Hứa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Hứa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 15/1/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Thị Khoang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Khoang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 24/4/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trương Đình Khiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Đình Khiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 2/3/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Tất Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tất Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 5/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Chức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Chức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 23/8/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...134413451346134713481349135013511352...74341