Trang 1414, kết quả từ 14131 tới 14140 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lưu Khắc Khoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Khắc Khoan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Minh Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Hường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Dưỡng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Dưỡng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 15/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Sum

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sum, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 14/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Tứ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Trọng Niệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Trọng Niệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Huy Dực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Huy Dực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 3/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Huy Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Huy Thức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗ Hồng Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Hồng Kỳ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Thị Cháu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Cháu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 20/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...140914101411141214131414141514161417...74341