Trang 2040, kết quả từ 20391 tới 20400 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 7/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Quang Duyễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Duyễn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Minh Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗng Tuấn Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Tuấn Hiền, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lưu Công Tố

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Công Tố, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 6/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Liệt sỹ Dự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Liệt sỹ Dự, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đoàn Chí Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Chí Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Công Huấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Huấn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Liệt sỹ Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Liệt sỹ Cần, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...203520362037203820392040204120422043...74341