Trang 2035, kết quả từ 20341 tới 20350 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Thái Song

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Song, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 14/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Sót

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Sót, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 15/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phan Lạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Lạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phan Trầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Trầm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 7/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Nghiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nghiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 31/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đức Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 4/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phan Thị Trình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Trình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 13/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Quýnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quýnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 28/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phan Nuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Nuôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 3/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Hướng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Hướng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 6/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...203020312032203320342035203620372038...74341