Trang 2062, kết quả từ 20611 tới 20620 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Ngọc Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Ngọc Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đoàn Viết Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Viết Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗng Chửng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Chửng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Mai Hạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Hạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Soạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Soạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗng Sào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Sào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lương Văn Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 7/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đoàn Hung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Hung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 7/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...205720582059206020612062206320642065...74341