Trang 2063, kết quả từ 20621 tới 20630 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Phò

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phò, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Sừng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Sừng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗng Xuân Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Xuân Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Trẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trẫn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thị Thỏn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thỏn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 8/5/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Sửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 27/5/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thụy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thụy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Công Trác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Công Trác, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...205820592060206120622063206420652066...74341