Trang 2085, kết quả từ 20841 tới 20850 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Minh Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Minh Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 27/8/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Ngọc Sử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Sử, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quang Tạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Tạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 24/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bờ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bờ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Đức Ngãi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đức Ngãi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Kho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Kho, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đình Đô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Đô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Lòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Lòng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 5/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Chủ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Chủ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...208020812082208320842085208620872088...74341