Trang 2081, kết quả từ 20801 tới 20810 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Hữu Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Hữu Phước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 21/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Chu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Chu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Oanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Oanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 22/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Ngô Bôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Bôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 18/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Khắc Khang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Khắc Khang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Quang Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Lân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đào Hữu Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Hữu Nam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...207620772078207920802081208220832084...74341