Trang 2086, kết quả từ 20851 tới 20860 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗng Hùng Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Hùng Nhân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Sắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Sắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Quốc Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 16/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Nhâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Nhâm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Xuyển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Xuyển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Đình Mây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Mây, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 26/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Mai Thị Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Thị Dung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Sô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Sô, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Văn Đằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đằng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dóc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dóc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...208120822083208420852086208720882089...74341