Trang 2084, kết quả từ 20831 tới 20840 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Cáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Cáo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 23/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phùng Thế Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Thế Tấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 16/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ty

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ty, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Đình Trược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Trược, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/4/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Ngô Đức Mật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Đức Mật, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Đức Trưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đức Trưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 7/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Hữu Liêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Liêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 5/8/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 21/4/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 21/9/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...207920802081208220832084208520862087...74341