Trang 2083, kết quả từ 20821 tới 20830 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thái Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thái Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 18/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Quang Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Quang Trường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Công Đình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Đình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 10/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Võ Thị Chẫu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thị Chẫu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 20/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Công Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Hà, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phùng Thế Ngãi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Thế Ngãi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hồ Sỹ Cước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Sỹ Cước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Công Đề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Công Đề, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...207820792080208120822083208420852086...74341