Trang 2089, kết quả từ 20881 tới 20890 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Xuân Hợp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Hợp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Hồng Thiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Thiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tri Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tri Phương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Phú Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Phú Cần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 18/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Thị Xiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Xiển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 15/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Mẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Mẫn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 28/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Ngọc Hoãn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Ngọc Hoãn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Quốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Quốc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 23/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 7/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Nga

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nga, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...208420852086208720882089209020912092...74341