Trang 2092, kết quả từ 20911 tới 20920 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Quang Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Hợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Hội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 10/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Võ Đức Thú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Đức Thú, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/9/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 24/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Võ Minh Hoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Minh Hoá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 19/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hồ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hồ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 22/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 23/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...208720882089209020912092209320942095...74341