Trang 2108, kết quả từ 21071 tới 21080 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Phú Đoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phú Đoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 16/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Minh Độ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Độ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 6/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hà Văn Đình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Đình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Tất Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tất Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 14/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗng Văn Đỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Đỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 25/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Ven Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ven Văn Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 14/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Minh Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Minh Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 15/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Luận Điện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Luận Điện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 11/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...210321042105210621072108210921102111...74341