Trang 2111, kết quả từ 21101 tới 21110 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Danh Đầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Danh Đầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 9/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Biện Văn Đỗng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Biện Văn Đỗng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Đầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Đầu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Doản Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Doản Đạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 3/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Hữu Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Đại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 2/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 25/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Đằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Đằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 17/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Trung Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Trung Đạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 8/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Minh Đắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Đắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 21/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 31/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...210621072108210921102111211221132114...74341