Trang 2113, kết quả từ 21121 tới 21130 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 19/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗng Trọng Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Trọng Đào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 5/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Võ Sỹ Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Sỹ Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 6/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Xuân Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 3/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Duyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Duyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 20/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Võ Đức Duyệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Đức Duyệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 19/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hồ Diện Duông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Diện Duông, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lữ Kim Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lữ Kim Dung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 17/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Duy Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...210821092110211121122113211421152116...74341