Trang 2112, kết quả từ 21111 tới 21120 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Viết Đảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Viết Đảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 12/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Bá Đỗng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Đỗng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 18/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Đạm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đạm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 10/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Chu Văn Đản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Đản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 15/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Đình Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Đào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 24/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Văn Dự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Dự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Đình Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 19/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Công Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 27/6/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vương Thế Dực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương Thế Dực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 11/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Công Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Công Dương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...210721082109211021112112211321142115...74341