Trang 2234, kết quả từ 22331 tới 22340 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Đức Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Hợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Tạ Quang Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Quang Chung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Thiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thiệm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ H. Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ H. Sơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗng Minh Soa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Minh Soa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Tạ Minh Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Minh Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đào Văn Thạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Thạch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Văn Hoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Hoan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Thái Học

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thái Học, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

1...222922302231223222332234223522362237...74341