Trang 2235, kết quả từ 22341 tới 22350 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thìn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Bá Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/4/1977, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Than (Thân)

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Than (Thân), nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đinh Khắc Y

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Khắc Y, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗ Trọng Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Trọng Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chắt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hồ Tệch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Tệch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hồ Văn Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Lai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/3/1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Ngọc Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Quỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Quỳnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

1...223022312232223322342235223622372238...74341