Trang 2236, kết quả từ 22351 tới 22360 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Vắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Vắc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trương Trọng Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Trọng Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Thu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hạng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hạng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đỗng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đỗng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hạc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lý Văn Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Dần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thị Nguyệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Nguyệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/12/1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

1...223122322233223422352236223722382239...74341