Trang 2352, kết quả từ 23511 tới 23520 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Như

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Như, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Tô Minh Xư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Minh Xư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 21/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Hai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Kim Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Kim Đức, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Xuân Giao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Giao, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giáo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Ngọc Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Hải, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Duy Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Giang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Giáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Giáo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Khánh Giản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khánh Giản, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...234723482349235023512352235323542355...74341