Trang 2356, kết quả từ 23551 tới 23560 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Định, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/11/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Văn Điệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Điệt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đ/c Đỉu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/c Đỉu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Đức Đầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Đầm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Đình Đăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Đăng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Đình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đình, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đạt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đạt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Võ Đấu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Đấu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Văn Đăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Đăng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...235123522353235423552356235723582359...74341