Trang 2473, kết quả từ 24721 tới 24730 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 15/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Kim Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Kim Lượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 2/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Lục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 7/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Võ Văn Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Lượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 20/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Trọng Luyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trọng Luyện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 12/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 25/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Ngọc Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 26/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đậu Xuân Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Xuân Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trương Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 7/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...246824692470247124722473247424752476...74341