Trang 2573, kết quả từ 25721 tới 25730 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Nguyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 24/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Tá Nồn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Tá Nồn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 30/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗng Hồng Nhâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Hồng Nhâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 19/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trương Chí Ngân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Chí Ngân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/9/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đình Nho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Nho, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Cao Văn Ngân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Ngân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 21/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nhung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 4/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngăn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngăn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nông Văn Ngôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Ngôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 21/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Năng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Năng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...256825692570257125722573257425752576...74341