Trang 2674, kết quả từ 26731 tới 26740 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 30/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 25/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Hộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 7/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Tuấn Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tuấn Khanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 18/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Chiếng Lài Làn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chiếng Lài Làn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 30/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Quốc Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Lập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 30/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phán Sau Khiềng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phán Sau Khiềng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 20/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Thì Phù Diêng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thì Phù Diêng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lại Văn Diên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lại Văn Diên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 5/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lòng Viết Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lòng Viết Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 14/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...266926702671267226732674267526762677...74341