Trang 2675, kết quả từ 26741 tới 26750 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Đắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Đắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 6/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Đình Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Đông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 26/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Giếng Văn Điện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Giếng Văn Điện, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Cao Văn Cử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Cử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Văn Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Được, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 21/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thành Dật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Dật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 31/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Chí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Chí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 12/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lâm Khỉnh Chống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Khỉnh Chống, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗng Chức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Chức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 25/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...267026712672267326742675267626772678...74341