Trang 2678, kết quả từ 26771 tới 26780 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Viện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Viện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 11/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Quách Văn Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Văn Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Thủ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Thủ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 27/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đinh Công út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Công út, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 5/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 7/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Ngọc Trình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Trình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bạch Ngọc Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bạch Ngọc Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 16/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Văn Rủ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Rủ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 21/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đinh Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...267326742675267626772678267926802681...74341