Trang 2681, kết quả từ 26801 tới 26810 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Mởn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Mởn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 13/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Muôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Muôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 22/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Mỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 11/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Nậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Nậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 31/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Quách Công Mâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Công Mâu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 2/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Sắc Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sắc Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 17/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Đình Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 19/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Quách Văn Lệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Văn Lệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 14/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hà Sĩ Kế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Sĩ Kế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Văn Lê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Lê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...267626772678267926802681268226832684...74341