Trang 2683, kết quả từ 26821 tới 26830 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Huy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 15/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Xa Quy Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Xa Quy Hoàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 24/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Đức Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 7/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Hiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hiển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 16/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 14/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Văn Hịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 26/11/68, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Đáo Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đáo Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 9/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Như Gọn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Như Gọn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 4/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Đợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 10/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đào Thanh Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Thanh Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...267826792680268126822683268426852686...74341