Trang 2725, kết quả từ 27241 tới 27250 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lưu Đức Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Đức Khánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đinh Văn Hoạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Hoạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 3/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Hiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hiển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 3/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Thanh Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 9/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đậu Như Hài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Như Hài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Hữu Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Đại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 3/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Võ Đức Dục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Đức Dục, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trương Minh Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Minh Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 3/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...272027212722272327242725272627272728...74341