Trang 2762, kết quả từ 27611 tới 27620 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Xuân Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 30/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Nhị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Nhị, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/11/1988, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Minh Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Minh Phương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/8/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 21/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phan Thanh Quảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thanh Quảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 17/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Hồng Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 15/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Xuân ất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân ất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 27/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đinh Xuân Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Xuân Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 24/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Ngọc Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Huỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 18/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...275727582759276027612762276327642765...74341