Trang 2812, kết quả từ 28111 tới 28120 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Tài Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tài Lân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 4/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Tiến Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Tiến Lập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 14/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Văn Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Lập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 13/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Ngô Minh Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Minh Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 6/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Đình Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Lân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/5/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Thân Văn Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thân Văn Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 6/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 18/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Quý Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quý Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 16/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Lam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Lam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 18/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Thân Quang Lát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thân Quang Lát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 27/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...280728082809281028112812281328142815...74341