Trang 2813, kết quả từ 28121 tới 28130 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Hồng Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 17/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Chu Đức Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Đức Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 7/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Giáp Văn Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Giáp Văn Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lãm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lãm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 2/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lương Văn La

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn La, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Châu Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Châu Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 21/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Xuân Kiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Kiệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 28/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Chu Thế Kỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Thế Kỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 14/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Kỳ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...280828092810281128122813281428152816...74341