Trang 2822, kết quả từ 28211 tới 28220 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 23/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Văn Hể

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Hể, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 21/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 22/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Dương Văn Hách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Hách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 2/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 18/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Ngô Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 25/5/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Đình Hay

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Hay, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 18/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...281728182819282028212822282328242825...74341