Trang 2874, kết quả từ 28731 tới 28740 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kích, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Kim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 15/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Kiểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Kiểm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 10/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vương Văn Kiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương Văn Kiếm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 23/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Huỳnh Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huỳnh Kim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 19/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 12/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đinh Văn Kiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Kiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 24/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 2/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Chu Văn Khi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Khi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 29/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Khuê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Khuê, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...286928702871287228732874287528762877...74341