Trang 3242, kết quả từ 32411 tới 32420 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Công Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Công Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 23/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 11/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trịnh Ngọc Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Ngọc Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 11/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Hải Chấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Hải Chấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Kim Chất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Kim Chất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đình Chiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Chiêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 18/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Đình Chước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Chước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 16/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phùng Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 27/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đình Chiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Chiêu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...323732383239324032413242324332443245...74341