Trang 3316, kết quả từ 33151 tới 33160 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đào Duy Phả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Duy Phả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 18/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nựu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nựu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 17/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Khắc Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Khắc Nhung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 25/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Nồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Nồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 2/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Văn Niệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Niệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 10/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phan Xuân Niêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Xuân Niêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 9/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lại Ngọc Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lại Ngọc Ninh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 5/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Võ Xuân Niên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Xuân Niên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Văn Nông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Nông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 20/10/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...331133123313331433153316331733183319...74341