Trang 3352, kết quả từ 33511 tới 33520 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Xuân Vực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Vực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 3/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Xô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Xô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đoàn Thị Vĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Thị Vĩ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 17/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đoàn Văn Vụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Vụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 15/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Quách Xuân Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Xuân Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗng Ngọc Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Ngọc Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 29/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Vượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 23/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Đình Vĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Vĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 19/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 26/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...334733483349335033513352335333543355...74341