Trang 3413, kết quả từ 34121 tới 34130 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Quang Tàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Tàm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 21/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Tuấn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Tuấn Tài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 3/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 30/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Pham Xuân Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Pham Xuân Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 25/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Ngọc Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Tài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 20/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lại Văn Sâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lại Văn Sâu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Sắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗ Văn Suốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Suốt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Sửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 24/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...340834093410341134123413341434153416...74341