Trang 3411, kết quả từ 34101 tới 34110 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thìn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 30/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Thiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 15/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Ngyễn Đức Thạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngyễn Đức Thạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Mai Hồng Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Hồng Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 23/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Võ Thình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 4/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Đức Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Thìn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thăng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đinh Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 17/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đào Công Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Công Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 3/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...340634073408340934103411341234133414...74341