Trang 3417, kết quả từ 34161 tới 34170 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Phòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Phòng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Xuân Phá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Phá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 20/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 14/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Huy Nhạ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Huy Nhạ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Xuân Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Nghị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 18/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Mai Văn Ngoạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Ngoạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 13/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nguyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Quang Ngoạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Ngoạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗ Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 27/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...341234133414341534163417341834193420...74341