Trang 3419, kết quả từ 34181 tới 34190 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Viết Mạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Viết Mạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 14/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hiền Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hiền Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đinh Văn Luận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Luận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 20/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Liệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Liệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 13/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Dương Văn Luân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Luân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 30/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lại Phúc Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lại Phúc Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 30/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Ngô Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗng Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 26/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...341434153416341734183419342034213422...74341