Trang 3422, kết quả từ 34211 tới 34220 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Đình Khôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Khôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 11/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lại Ngọc Lảm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lại Ngọc Lảm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 24/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 28/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Khát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Khát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 25/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Đình Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Khánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Duy Khải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Khải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 27/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đào Ngọc Kế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Ngọc Kế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Hà Hựu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hà Hựu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...341734183419342034213422342334243425...74341