Trang 3445, kết quả từ 34441 tới 34450 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Phú Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Phú Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 19/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗng Minh Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Minh Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 24/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Quang Chuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Quang Chuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 8/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thị Chíp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Chíp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đinh Quang Chuyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Quang Chuyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 12/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Đức Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 5/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trịnh Quốc Chỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Quốc Chỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 14/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Chì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chì, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...344034413442344334443445344634473448...74341