Trang 3566, kết quả từ 35651 tới 35660 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Dậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Dậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 2/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 23/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Kim Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kim Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 14/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Chí Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Chí Công, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Dần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Ngọc Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Chương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 8/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đinh Văn Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Chung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đinh Văn Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Chung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...356135623563356435653566356735683569...74341