Trang 3562, kết quả từ 35611 tới 35620 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Hay

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Hay, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 25/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 30/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lã Thái Giãng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lã Thái Giãng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Huỳnh Giá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Huỳnh Giá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 4/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giáp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 9/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đinh Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 24/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đức Độ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Độ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 31/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trương Trọng Độ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Trọng Độ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Quý Đôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quý Đôn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...355735583559356035613562356335643565...74341