Trang 3561, kết quả từ 35601 tới 35610 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 3/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Phùng Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phùng Hiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 20/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗng Xuân Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Xuân Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 4/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Kim Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kim Văn Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 18/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Hàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hàm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 18/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Tạ Đức Hoả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Đức Hoả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 9/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Công Hàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Hàm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 12/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trịnh Văn Hanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Hanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 3/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đức Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Được, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 28/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...355635573558355935603561356235633564...74341