Trang 3569, kết quả từ 35681 tới 35690 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Quang Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Quang Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 18/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Viết Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 26/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗ Trọng Bấy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Trọng Bấy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 25/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Tiến Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Tiến Bảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Bào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 5/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đàm Quang Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đàm Quang Thịnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Vinh Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Vinh Thân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Minh Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...356435653566356735683569357035713572...74341